INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I POUCZENIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, O PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAWACH

Nasza spółka BORGY CZ, a.s., Regon 28959442, z siedzibą Trojanova 2022/12, 120 00 Praha Nové Město, kod pocztowy 190 00, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. akt B 15548, niniejszym zgodnie z artykułem 13 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej RODO) jako Administrator danych osobowych przekazuje Państwu informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz pouczenie o przysługujących w związku z tym prawami.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować:

 • za pośrednictwem adresu e-mail info@borgy.cz,

 • telefonicznie pod numerem +420 326 312 591 lub

 • pisemnie pod adresem Zápy 4, 250 01 Zápy.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych, szanujemy i przestrzegamy wysokich standardów ochrony danych osobowych i przestrzegamy w szczególności następujących zasad:

 • dane osobowe przetwarzamy zawsze do wyraźnie i zrozumiale zdefiniowanego celu, za pomocą określonych środków, w ustalony sposób i w okresie, który jest niezbędny z uwzględnieniem celów ich przetwarzania;

 • przetwarzamy wyłącznie dokładne dane osobowe;

 • dane osobowe przetwarzamy w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo tych danych i zapobiega nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostępowi do Państwa danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu, utracie, nieautoryzowanemu przenoszeniu, przetwarzania lub innym nadużyciom;

 • zawsze Państwa w sposób zrozumiały informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz prawach do dokładnych i pełnych informacji na temat okoliczności tego przetwarzania, a także o innych prawach powiązanych;

 • przestrzegamy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom ochrony stosowny do wszystkich możliwych zagrożeń;

 • wszystkie osoby, które mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, mają obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Nasza Spółka jako Administrator przetwarza dane osobowe do celów opisanych poniżej, jeśli jest to niezbędne do:

 • wykonania umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • do celów uzasadnionych interesów naszej spółki lub strony trzeciej, w szczególności zapewnienia ochrony mienia lub innych praw, egzekwowania zaległych wierzytelności i roszczeń, bezpieczeństwo na stanowisku pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO);

 • do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9, ust. 2 lit. h) RODO); i

 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (art. 9 ust. 2 lit. j) RODO).

Kategorie danych osobowych przetwarzanych do wyżej wymienionych celów

Zgodnie z wyżej wymienionymi celami nasza spółka może przetwarzać poniżej wymienione kategorie danych osobowych naszych klientów (kupujących) i partnerów biznesowych:

 • imię i nazwisko;

 • adres miejsca pobytu, ewentualnie adres do doręczeń;

 • adres e-mail;

 • numer telefonu;

 • rodzaj i specyfikacja odebranych towarów;

 • cena i ilość odebranych towarów;

 • dane odnoszące się do realizacji stosunku umownego (REGON, NIP, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, adres do faktury, dane bankowe),

 • nagrania z kamer naszej spółki (pomieszczenia, w których znajdują się kamery, są zawsze wyraźnie oznakowane);

 • dane pochodzące z komunikacji między naszą spółką i osobą, której dane dotyczą;

W przypadku pracowników mogą to również być:

 • numer ewidencyjny;

 • tytuł zawodowy;

 • numer rachunku bankowego;

 • dane na temat ubezpieczenia zdrowotnego;

 • dane na temat ubezpieczenia społecznego;

 • stosunki rodzinne;

Źródło danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nas pochodzą wyłącznie od osób, których dane dotyczą, lub z publicznie dostępnych źródeł.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wykonywania umowy, obowiązywania gwarancji na dostarczone towary i dalsze 4 lata od dnia upływu ostatniego okresu gwarancji na dostarczony towar.

Faktury wystawione przez naszą spółkę są zgodne z § 35 Ustawy nr 235/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej o podatku od towarów i usług, archiwizowane przez okres 10 lat od końca roku podatkowego, w którym miało miejsce świadczenie. Ze względu na konieczność wykazania powodów prawnych wystawienia faktur przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy archiwizowane są także umowy klientów.

Nagrania z kamer rejestrujące pomieszczenia naszej spółki i jej okolice są przetwarzane przez okres 90 dni od dnia ich sporządzenia.

Przetwarzanie plików cookie ze stron internetowych obsługiwanych przez naszą spółkę

Jeżeli mają Państwo w swojej przeglądarce internetowej dozwolone pliki cookies, przetwarzamy o niej zapisy zachowań z plików cookies umieszczonych na stronach internetowych obsługiwanych przez naszą spółkę, w celu lepszego działania naszych stron internetowych i do celów naszej reklamy internetowej.

Przetwarzanie danych z plików cookies można zablokować poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Nasza spółka korzysta podczas realizacji z fachowych i specjalistycznych usług innych podmiotów. Jeżeli ci dostawcy przetwarzają dane osobowe przekazane przez naszą spółkę, mają status podmiotów przetwarzających dane osobowe i przekazane dane przetwarzają wyłącznie w ramach wytycznych naszej spółki. W przeciwnym razie nie mogą z nich korzystać. W szczególności chodzi o usługi ubezpieczeniowe, biegłych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych lub administratorów IT systemów.

Wymienione podmioty zawsze starannie wybieramy i przestrzegamy rygorystycznych obowiązków w zakresie ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zawierając z nimi umowy przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie jest zapewniona wystarczająca poufność ustawowa tych podmiotów określona w stosownych przepisach prawa. Chodzi o spółki z siedzibą na terytorium Republiki Czeskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które mają takie same standardy ochrony danych osobowych jak Republika Czeska.

Prawo dostępu do swoich danych osobowych

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo zwrócić się do nas z zapytaniem o informację, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe (art. 15 RODO).

Jeżeli tak, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Można również żądać niektórych dalszych informacji dotyczących ich przetwarzania, takich jak przykładowo cele przetwarzania, poinformowanie o kategoriach przetwarzanych danych osobowych lub poinformowania o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a jeśli nie jest możliwe jej zidentyfikowanie, przynajmniej kryteria stosowane do jego ustalenia, itp.

W przypadku ubiegania się o kopie przetwarzanych danych osobowych za wszystkie dodatkowe kopie poza pierwszą, mogą zostać naliczone uzasadnione koszty administracyjne.

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody jednak nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem opartą na zgodzie udzielonej przez jej wycofaniem, jak również zgodność przetwarzania z prawem opartą na innej podstawie prawnej podanej w artykule 6 RODO, aniżeli Państwa dobrowolna zgoda.

Prawo do sprostowania danych

Jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych jest ich dokładność. Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe, które przetwarzamy, są niedokładne, można zażądać ich sprostowania (art. 16 RODO). Dane osobowe, których to dotyczy, na Państwa żądanie zweryfikujemy i sprostujemy ewentualną nieścisłość.

Biorąc pod uwagę cel przetwarzania mogą Państwo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Jeżeli zachodzi którakolwiek z przyczyn określonych w RODO, i jednocześnie przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest niezbędne ze względu na którąkolwiek z okoliczności, która stosowanie tego prawa zgodnie z RODO wyklucza, mają Państwo prawo do żądania, abyśmy usunęli (zlikwidowali) Państwa dane osobowe i nie przechowywali je w dalszym ciągu.

Jednym z powodów, dla których można zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jest w szczególności fakt, że Państwa dane osobowe już nie są potrzebne do celów, do których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób. Kolejnym jest wycofanie udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli brak innej podstawy prawnej ich przetwarzania (patrz również wyżej prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych), lub gdyby Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Skorzystania z prawa do usunięcia wyklucza na przykład okoliczność, że ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy, w celu spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na naszą spółkę przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub np. w celach uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich (np. ochrona mienia, ustalenie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ponadto może Państwu powstać prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, mianowicie w jednym z następujących przypadków:

 • w okresie potrzebnym do tego, abyśmy mogli zweryfikować dokładność Państwa danych osobowych, jeżeli będą Państwo kwestionować ich dokładność,

 • przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z prawem i zamiast o usunięcie swoich danych osobowych żądają Państwo o ograniczenie ich stosowania,

 • Państwa dane osobowe nie będą już nam potrzebne do celów przetwarzania, ale Państwo będą się ich domagać w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,

 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 21, ust. 1 RODO, mianowicie w okresie, dopóki nie zostanie zweryfikowane, że Państwa uzasadnione powody przeważają nad uzasadnionymi powodami naszej spółki (zob. również prawo do sprzeciwu).

Gdyby przetwarzanie danych zostało ograniczone, dane osobowe mogą być, za wyjątkiem ich przechowywania, przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą, lub z powodu ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, z powodu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z powodów ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub jednego z jej Państw Członkowskich.

Prawo do zawiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych

Jeżeli doszło do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, można zażądać, abyśmy poinformowali Państwa o odbiorcach Państwa danych osobowych, którym zgłosiliśmy ten fakt, za wyjątkiem przypadków, gdy takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody lub zgodnie z umową, które są zarazem przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora. Jeśli jest to technicznie wykonalne, można również zażądać, aby przekazane przez Państwa dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przekazane bezpośrednio do innego administratora w ustrukturyzowanym, zwyczajowo używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Prawo do przenoszenia danych nie może jednak negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu

Z powodów dotyczących Państwa konkretnej sytuacji, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (zob. art. 21 RODO), jeśli chodzi o przetwarzanie z powodu interesu publicznego, w ramach wykonywania władzy publicznej, lub w celach uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. W przypadku takiego sprzeciwu Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w dalszym ciągu wyłącznie w przypadku udokumentowanych zasadniczych powodów przetwarzania, które przeważałyby nad Państwa uzasadnionymi interesami lub prawami i wolnościami, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Gdybyśmy dane osobowe dotyczące Państwa, przetwarzali do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania, jeżeli to dotyczy), mają Państwo prawo w dowolnym momencie do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Do tych celów jednak nasza spółka nie przetwarza danych osobowych.

Prawo nie podlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Państwu prawo nie podlegania żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które ma skutki prawne lub znacząco wpływa na Państwa w podobny sposób.

To nie ma zastosowania, jeżeli decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem, jeżeli opiera się na wyraźnej Państwa zgodzie lub jest dozwolona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nasza spółka nie podejmuje jednak żadnych decyzji bez oceny człowieka ze skutkami prawnymi wynikającymi dla osób, których dane dotyczą.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków ochrony administracyjnej lub sądowej przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu, gdzie zaszło domniemane naruszenie, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzaniem Państwa danych osobowych zostało naruszone RODO.

Organem nadzorczym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej UODO). Kontakty i bardziej szczegółowe informacje dotyczące Urzędu można uzyskać na stronie internetowej UODO www.uoou.cz.

Na temat postępów w zakresie rozwiązywania skargi i jej wyniku poinformuje organ nadzorczy, w którym skarga została wniesiona.

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest zabezpieczona także obowiązkiem każdego administratora poinformować bez zbędnej zwłoki o naruszeniu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jeżeli jest prawdopodobne, że skutkiem będzie wysokie ryzyko dla Państwa praw i wolności.

Powyższe powiadomienie nie jest jednak zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO wymagane, jeśli:

 • administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i ochronne i środki te były stosowane (w szczególności takie, które sprawiają, że Państwa dane osobowe są niezrozumiałe dla każdej osoby, która nie jest upoważniona do dostępu do nich, przykładowo szyfrowanie),

 • administrator podjął dalsze działania w celu zapewnienia, że wysokie ryzyko dla praw i swobód określonych w poprzednim ustępie prawdopodobnie już nie wystąpi, lub

 • wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

 
 

 

 

Porównać - 0 szt.

 

 

 

 

  Kod Nazwa produktu Wasza cena    

 
 
 


 
 
 

 

Ostatnio odwiedzili

 


 

 

 
    Kod Nazwa produktu Wasza cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 


PhilipsDVT_1

Remington

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


Koszyk
0 pozycji
0

 

 

  
 
 


 


 

 

 

 
 
 
 

Do funkcjonowania naszej strony eshop.borgy.pl używamy tzw. plików cookies. Pliki te służą do celów analitycznych/badawczych oraz do dostosowania zawartości strony dla każdego użytkownika indywidualnie aby zmaksymalizować Państwa zadowolenie. Korzystając z tej strony akceptujesz wykorzystywanie plików cookies.