OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 

Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „WH”) obowiązują przy zakupie towarów od firmy BORGY CZ, a.s., Nr identyfikacji: 289 59 442, siedziba Trojanova 2022/12 120 00 Praha Nové Město, spółka zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Miejski Sąd w Pradze, część B, akt nr 15548.

 

WH szczegółowo określają i specyfikują prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego w ramach zawartych umów.

 

W stosunku do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanego dalej również „e-shopem”) w domenie internetowej: www.borgy.cz, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kupujący może zapoznać się z niniejszymi WH, w tym z Regulaminem Reklamacji, przed złożeniem zamówienia. Kupujący otrzymał informację dotyczącą Warunków Handlowych z odpowiednim wyprzedzeniem. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi WH, w tym z Regulaminem Reklamacji, i wyraża zgodę z ich treścią. W stosunku do umów zawieranych w inny sposób kupujący zapoznał się z niniejszymi WH, w tym z Regulaminem Reklamacji, w sposób podany w niniejszych WH.

 

Jeżeli jedną ze stron umowy jest konsument, wtedy stosunki nieokreślone w niniejszych WH określa ustawa nr 89/2012 Dz. U., kodeks obywatelski (zwana dalej „kodeksem obywatelskim”), i ustawa nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta, ze zmianami. Jeżeli jedną ze stron umowy nie jest konsument, wtedy stosunki nieokreślone przez niniejsze WH określają postanowienia kodeksu obywatelskiego.

 

 

I.             Postanowienia dotyczące interpretacji w zakresie umów kupna

 

1.1. Sprzedający – to spółka handlowa BORGY CZ, a.s., Nr identyfikacji 289 59 442, siedziba Trojanova 2022/12 120 00 Praha Nové Město, zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, część B, akt nr 15548 (zwana dalej „sprzedającym“). Sprzedający oferuje sprzęt elektroniczny i akcesoria gospodarstwa domowego innym sprzedającym, jak również konsumentom końcowym. Sprzedający jest podmiotem, który podczas zawierania i realizacji umowy występuje w ramach własnej działalności przedsiębiorczej lub innej działalności gospodarczej. Jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych sprzedawców sprzętu elektronicznego i akcesoriów gospodarstwa domowego oferuje towar lub usługi kupującym. Więcej informacji dotyczących sprzedającego zawiera sekcja „Kontakty”.

 

1.2. Kupujący - jest klientem sprzedającego. Ze względu na obowiązującą regulację prawną rozróżniany jest kupujący będąca konsumentem i kupujący niebędący konsumentem.

 

1.3. Konsument - to osoba, która podczas zawierania i realizacji umowy nie występuje w ramach własnej działalności gospodarczej lub poza samodzielnym wykonywaniem własnego zawodu (zwana dalej „konsumentem“). Konsument podczas nawiązania stosunków handlowych przekazuje sprzedającemu dane kontaktowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji zamówienia, ewentualnie dane, które życzy sobie uwzględnić w dowodach kupna.

 

1.4. Przedsiębiorca - to kupujący niebędący konsumentem (dalej zwany również „przedsiębiorcą”). Przedsiębiorca to podmiot, który samodzielnie, na własny koszt i własną odpowiedzialność wykonuje samodzielną działalność gospodarczą lub działalność o podobnym charakterze w sposób ciągły w celu osiągnięcia zysku, jak również każdy podmiot, która zawiera umowy związane z jego działalnością o charakterze handlowym, produkcyjnym lub podobnym w ramach samodzielnej realizacji działalności gospodarczej, ewentualnie podmiot, która występuje w imieniu lub na koszt innego przedsiębiorcy.

 

1.5. Sprzedawca oferujący sprzęt elektroniczny i akcesoria gospodarstwa domowego - to przedsiębiorca, który kupuje towary od sprzedającego w celu ich sprzedaży innym podmiotom. Dany podmiot zobowiązany jest przekazać sprzedającemu dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej i dokumenty dotyczące podmiotowości prawnej (wyciąg z rejestru handlowego, kopia odpisu z ewidencji działalności gospodarczej, rejestracja do podatku VAT), jest również zobowiązany do wykonywania aktualizacji powyższych danych w stosunku do sprzedającego na bieżąco.

 

 

II.           Zawarcie umowy kupna

 

2.1. Złożenie zamówienia towarów oferowanych przez sprzedającego możliwe jest w jeden z poniżej podanych sposobów:

 

·      za pośrednictwem sklepu elektronicznego w domenie internetowej: www.borgy.cz,

·      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: eshop@borgy.cz,

·      osobiście, lub

·      za pośrednictwem telefonu.

 

Zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu elektronicznego:

2.2. W stosunku do kupującego będącego konsumentem upublicznienie oferowanych towarów przez sprzedającego na jego stronie internetowej uważane jest za ofertę zawarcia umowy kupna. Zawarcie umowy kupna następuje na podstawie akceptacji zamówienia konsumenta, które zostało prawidłowo wypełnione i wysłane za pośrednictwem sklepu elektronicznego w domenie internetowej: www.borgy.cz z chwilą akceptacji takiego zamówienia przez sprzedającego. Przyjęcie oferty z uzupełnieniem lub zmianą jest wykluczone.

 

Zawarta umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie na podstawie porozumienia obydwu stron lub ze względu na powody przewidziane przez prawo.

 

2.3. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu konsument, jak również kupujący niebędący konsumentem, ma możliwość sprawdzić i zmienić dane zawarte w zamówieniu. Konsument/kupujący niebędący konsumentem może również poprawić błędy powstałe podczas wprowadzania danych do zamówienia, które stwierdził. Zamówienie zostanie wysłane przez konsumenta/kupującego niebędącego konsumentem sprzedawcy za pośrednictwem wciśnięcia przycisku z napisem „złożyć wiążące zamówienie”.

 

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia sprzedawca, zgodnie z post. § 1827 ust. 1, kodeksu obywatelskiego, bezzwłocznie potwierdzi konsumentowi za pośrednictwem wiadomości przesłanej na e-mail, który konsument podał w zamówieniu; powyższa wiadomość nie oznacza powstania umowy, powyższe potwierdzenie nie oznacza przyjęcia oferty zawarcia umowy.

 

2.5. Konsument może przed złożeniem zamówienia zapoznać się z całkowitą ceną towarów, włącznie z podatkiem VAT i wszystkimi pozostałymi opłatami (np. opłata za recykling, tzw. PHE, itp.). Cena całkowita podana będzie w zamówieniu konsumenta oraz w wiadomości sprzedającego potwierdzającej otrzymanie zamówienia na towary w rozumieniu punktu 2.4. niniejszych WH.

 

2.6. Przed złożeniem zamówienia konsument może zapoznać się z terminem ważności oferty towarów i ceny. W stosunku do specjalnych towarów na zamówienie lub towarów niebędących do dyspozycji w magazynie sprzedający z wyprzedzeniem potwierdzi konsumentowi za pośrednictwem telefonu/e-mailu cenę danego towaru i termin jego dostawy. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany ceny w zależności od aktualnej sytuacji na rynku oraz zmian kursu korony czeskiej w stosunku do walut zagranicznych. Jeżeli w wyniku sytuacji na rynku lub w wyniku zmian kursu korony czeskiej w stosunku do walut zagranicznych nastąpi istotny wzrost ceny, wtedy konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Konsument w stosunku do takiego towaru powinien być z góry zapoznany z faktem, że chodzi o towar na zamówienie, gdzie zawarcie umowy kupna pomiędzy obydwoma stronami umowy następuje dopiero z chwilą sprecyzowania oferty przez sprzedawcę oraz akceptacji takiej sprecyzowanej oferty przez konsumenta. Jeżeli konsument nie wyraża zgody na sprecyzowaną ofertę sprzedającego, wtedy nie potwierdzi takiej oferty sprzedawcy i zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

2.7. W stosunku do kupującego niebędącego konsumentem za ofertę zawarcie umowy kupna uważane jest wysłanie wypełnionego zamówienia towaru przez kupującego do sprzedającego. Zawarcie umowy kupna następuje z chwilą doręczenia wiążącego przyjęcia zamówienia kupującego przez sprzedającego. Powyższe wiążące przyjęcie sprzedającego wyrażona będzie w formie wiadomości e-mailowej przesłanej na adres kupującego podany w zamówieniu. Przyjęcie oferty z uzupełnieniem lub zmianą jest wykluczone.

 

Zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

2.8. W stosunku do kupującego będącego konsumentem ofertę zawarcia umowy oznacza podanie oferowanych towarów przez sprzedającego na jego stronie internetowej. Zawarcie umowy kupna następuje na podstawie zamówienia towaru złożonego przez konsumenta w formie e-mailowej, którą konsument prześle sprzedającemu na adres: eshop@borgy.cz. Przyjęcie oferty z uzupełnieniem lub zmianą jest wykluczone. Wiążące zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące dane:

 

·      rodzaj zamówionych towarów (kod i nazwa towaru wynikająca z cennika),

·      cena jednostkowa towarów,

·      ilość zamawianych towarów,

·      sposób obioru/dostawy towaru wybrany przez konsumenta,

·      adres dostawy,

·      metoda płatności ceny towarów wybrana przez konsumenta,

·      imię, nazwisko i miejsce zamieszkania konsumenta,

·      wyraźne oświadczenie konsumenta w sprawie zapoznania się z niniejszymi WH, w tym Regulaminem Reklamacji, oraz wyraźna zgoda z ich treścią.

 

Zawarcie umowy kupna następuje z chwilą, kiedy kupujący otrzyma od sprzedającego wiążącą akceptację.

 

2.9. W stosunku do towarów specjalnych, które nie są do dyspozycji w magazynie, sprzedający potwierdzi konsumentowi z wyprzedzeniem za pośrednictwem telefonu/e-mailu cenę danego towaru i termin jego dostawy. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany ceny w zależności od aktualnej sytuacji na rynku i zmian kursu korony czeskiej w stosunku do walut zagranicznych. Jeżeli w wyniku sytuacji na rynku lub w wyniku zmian kursu korony czeskiej w stosunku do walut zagranicznych nastąpi istotny wzrost ceny, wtedy konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Konsument w stosunku do takiego towaru powinien być z góry zapoznany z faktem, że chodzi o towar na zamówienie, gdzie zawarcie umowy kupna pomiędzy obydwoma stronami umowy następuje dopiero z chwilą sprecyzowania oferty przez sprzedawcę oraz akceptacji takiej sprecyzowanej oferty przez konsumenta. Jeżeli konsument nie wyraża zgody na sprecyzowaną ofertę sprzedającego, wtedy nie potwierdzi takiej oferty sprzedawcy i zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

2.10.       W stosunku do kupującego niebędącego konsumentem za ofertę zawarcia umowy kupna uważane jest wysłanie wypełnionego zamówienia towaru przez kupującego do sprzedającego na adres: objednavky@borgy.cz. Przyjęcie oferty z uzupełnieniem lub zmianą jest wykluczone. Wiążące zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące dane:

 

·      rodzaj zamówionych towarów (kod i nazwa towaru wynikająca z cennika),

·      cena jednostkowa towarów,,

·      ilość zamawianych towarów,

·      sposób obioru/dostawy towaru wybrany przez konsumenta,

·      adres dostawy,

·      metoda płatności ceny towarów wybrana przez konsumenta,

·      nazwa/firma handlowa i siedziba kującego,

·      Nr identyfikacji i NIP, w wypadku kupującego będącego rejestrowanym płatnikiem podatku VAT,

·      wyraźne oświadczenie konsumenta w sprawie zapoznania się z niniejszymi WH, w tym Regulaminem Reklamacji, oraz wyraźna zgoda z ich treścią.

 

Zawarcie umowy kupna następuje z chwilą, kiedy kupujący otrzyma od sprzedającego wiążącą akceptację.

 

 

Zawarcie umowy za pośrednictwem telefonu:

2.11.       W stosunku do kupującego będącego konsumentem ofertę zawarcia umowy oznacza umieszczenie oferowanych towarów przez sprzedającego na jego stronie internetowej. Zawarcie umowy kupna następuje na podstawie akceptacji zamówienia złożonego przez klienta przez sprzedającego w drodze telefonicznej. Sprzedający zobowiązany jest w ramach takiej rozmowy telefonicznej podać kupującemu dane zgodnie z postanowieniami § 1811, ust. 2 lit. a), b), c) i g) oraz § 1820 ust. 1 lit. b), c) i h) kodeksu obywatelskiego. Pozostałe dane zgodnie z postanowieniami § 1811 ust. 2 lit. d), e), f), ewentualnie h) i i) oraz § 1820 ust. 1 list. a), d), e), f), g), i), j) kodeksu obywatelskiego poda sprzedający konsumentowi w formie pisemnej najpóźniej do czasu realizacji. Konsument potwierdzi sprzedającemu bezzwłocznie za pośrednictwem e-mailu, że zapoznał się z niniejszymi WH, w tym z Regulaminem Reklamacji.

 

2.12.       W stosunku do towarów specjalnych, które nie są do dyspozycji w magazynie, sprzedający potwierdzi konsumentowi z wyprzedzeniem za pośrednictwem telefonu/e-mailu cenę danego towaru i termin jego dostawy. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany ceny w zależności od aktualnej sytuacji na rynku i zmian kursu korony czeskiej w stosunku do walut zagranicznych. Jeżeli w wyniku sytuacji na rynku lub w wyniku zmian kursu korony czeskiej w stosunku do walut zagranicznych nastąpi istotny wzrost ceny, wtedy konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Konsument w stosunku do takiego towaru powinien być z góry zapoznany z faktem, że chodzi o towar na zamówienie, gdzie zawarcie umowy kupna pomiędzy obydwoma stronami umowy następuje dopiero z chwilą sprecyzowania oferty przez sprzedawcę oraz akceptacji takiej sprecyzowanej oferty przez konsumenta. Jeżeli konsument nie wyraża zgody na sprecyzowaną ofertę sprzedającego, wtedy nie potwierdzi takiej oferty sprzedawcy i zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

2.13.       W stosunku do kupującego niebędącego konsumentem za ofertę zawarcie umowy kupna uważane zamówienie złożone przez kupującego w formie telefonicznej. Zawarcie umowy kupna następuje na podstawie telefonicznej akceptacji takiego zamówienia przez sprzedającego. Kupujący bezzwłocznie za pośrednictwem e-mailu potwierdzi sprzedającemu, że zapoznał się z niniejszymi WH, w tym z Regulaminem Reklamacji.

 

 

III.         Ceny towarów

 

3.1.      W sklepie internetowym w domenie internetowej: www.borgy.cz podane są zawsze aktualne i obowiązujące ceny towarów oferowanych przez sprzedającego. Wszystkie ceny towarów są ważne do czasu ich wycofania przez sprzedającego lub do czasu wysprzedania zapasów.

 

3.2.      Wszystkie ceny zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli do czasu zawarcia umowy kupna, ewentualnie wysłania towarów, nastąpi zmiana wysokości podatku VAT, wtedy kupujący zobowiązany jest z uwzględnieniem wybranej metody płatności zapłacić zaległą część ceny towarów, ewentualnie sprzedający zobowiązany jest do bezzwłocznego wysłania do kupującego wiadomości e-mailowej z prośbą o ustalenie sposobu zwrotu nadpłaty ceny towarów.

 

3.3.       Kupujący otrzyma towary za cenę obowiązującą w chwili złożenia zamówienia, jeżeli niniejsze WH nie określają inaczej. Właściwy dokument podatkowy przekazany zostanie wspólnie z towarem.

 

3.4.      Tytuł własności w stosunku do towaru przechodzi (w rozumieniu § 2132 i nast. kodeksu obywatelskiego) na kupującego z chwilą, gdy ureguluje cenę kupna, jej ewentualne części przynależne oraz wszystkie pozostałe roszczenia sprzedającego kupującego związanie z dostawą zamówionego towaru w całkowitej wysokości. Jeżeli kupujący opóźni się z zapłatą ceny za dostarczony towar o więcej niż 30 dni do terminu płatności, wtedy wyraża zgodę, że sprzedającemu przysługuje prawo do wydania zakazu dla kupującego, by w jakikolwiek sposób rozporządzał dostarczonym towarem. W stosunku do przedsiębiorcy przysługuje w takim przypadku sprzedającemu dodatkowo prawo do wejścia do pomieszczeń, w których przedsiębiorca wykonuje swoją działalność, i zabrania niezapłaconych towarów z powrotem. Przedsiębiorca w takim przypadku ponosi wszelkie koszty transportu, koszty personalne i administracyjne sprzedającego związane z taką sytuacją.

  

 

IV.          Warunki płatności

 

Kupujący może płatność zrealizować za pośrednictwem jednej z następujących metod:

·         płatność w gotówce podczas osobistego odbioru w magazynie sprzedającego pod adresem: BORGY CZ, Zápy 4, 250 01 Zápy;

 

·         płatność z góry za pośrednictwem przelewu bankowego na konto bankowe sprzedającego podane w sklepie internetowym w domenie www: www.borgy.cz. Cenę za towar kupujący winien jest uregulować sprzedającemu przed wysłaniem towaru, w odwrotnym wypadku towar nie zostanie wysłany, ew. przekazany. Taka forma płatności uważana jest za płatność zaliczkową na poczet ceny;

 

·         płatność za pobraniem podczas doręczenia towaru (gotówkę pobiera od kupującego przewoźnik);

 

·      płatność za pośrednictwem faktury z ustalonym terminem płatności ceny towarów (wyłącznie na podstawie wzajemnego uzgodnienia sprzedającego z kupującym).

 

 

V.            Warunki dostawy

 

5.1.       Kupującemu przysługuje prawo do wyboru w ramach zamówienia jednego z następujących sposobów dostawy towarów:

 

·        odbiór osobisty - towar może zostać odebrany wyłącznie przez kupującego lub osobę upoważnioną przez kupującego w magazynie pod adresem: BORGY CZ, Zápy 4, 250 01 Zápy. W takim przypadku kupujący lub osoba upoważniona przez kupującego zobowiązany jest do właściwej identyfikacji i wykazania swojej tożsamości za pomocą dowodu osobistego lub ważnego paszportu. Osoba upoważniona przez kupującego zobowiązana jest również do przedstawienia upoważnienia do odbioru towaru;

 

·         wysłanie za pośrednictwem przewoźnika na terenie Republiki Czeskiej; Towar może zostać kupującemu wysłany za pośrednictwem przewoźnika Geis (General Parcel) lub Poczty Czeskiej. Przewoźnik General Parcel realizuje dostawy przesyłek na bieżąco na całym terytorium Republiki Czeskiej w terminie 24 godzin (w razie złożenia zamówienia do godz. 12:00, pod warunkiem, że towar dostępny jest w magazynie, przesyłka zwykle dostarczana jest w następnym dniu roboczym). Koszty dostawy określa cennik obowiązujący na dzień złożenia zamówienia. Cennik jest do dyspozycji w domenie internetowej www.borgy.cz. Koszty dostawy ponosi kupujący;

 

5.2.         Kupujący niebędący konsumentem zobowiązany jest (w stosunku do konsumenta jest to zalecane), by bezpośrednio podczas dostawy sprawdził w obecności przewoźnika stan przesyłki towarów (np. liczbę paczek, ewentualne uszkodzenia taśmy zawierającej logo firmowe, jeżeli przesyłka taką taśmę ma, uszkodzenie pudła) zgodny z dołączonym dokumentem przewozowym. Kupujący może odmówić odebrania przesyłki, która wykazuje niezgodność z umową kupna, np., gdy przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona. Jeżeli kupujący odbierze przesyłkę w taki sposób uszkodzoną, wtedy należy uszkodzenie wyspecyfikować w protokole zdawczo-odbiorczym przewoźnika.

 

5.3.        Niekompletny lub uszkodzony stan przesyłki należy bezzwłocznie oznajmić za pośrednictwem e-maila na adres e-mailowy: reklamace@borgy.cz, należy wspólnie z przewoźnikiem sporządzić protokół uszkodzenia, który należy bez zbędnej zwłoki przekazać za pośrednictwem faksu, e-mailu lub pocztą sprzedawcy. Dodatkowe zgłoszenie reklamacji niekompletnego stanu lub widocznego uszkodzenia przesyłki nie ogranicza prawo konsumenta do złożenia reklamacji danego towaru, w stosunku do sprzedającego oznacza jednak możliwość udowodnienia, że z jego strony świadczenie zrealizowane zostało w sposób prawidłowy.

 

 

VI.          Prawa przysługujące kupującemu będącemu konsumentem z tytułu wad świadczenia

 

6.1.      Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie wad świadczenia zrealizowanego dla konsumenta określają odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności postanowienia § 1914 - 1925, § 2099 - 20117 i § 2161 - 2174, kodeksu obywatelskiego.

 

6.2.      Sprzedający ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność, że towar w chwili odbioru przez konsumenta nie wykazuje wad. Sprzedający ponosi wobec konsumenta przede wszystkim odpowiedzialność, że w chwili, kiedy konsument towar odebrał:

 

·      towar wykazywał właściwości uzgodnione przez strony, w razie braku takiego uzgodnienia, właściwości, które sprzedający lub producent określił, lub które konsument oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie reklamy prowadzonej przez sprzedającego lub producenta;

 

·      towar nadaje się do celu określonego przez sprzedającego w stosunku do jego zastosowania, lub do celu, do którego towar takiego typu jest zwykle używany;

 

·      towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania wyznaczonemu wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone na podstawie wyznaczonego wzoru;

 

·      towar jest w odpowiedniej ilości, rozmiarach lub wadze i

 

·      towar odpowiada wymogom przepisów prawa.

 

6.3.      Jeżeli towar, który sprzedający dostarczył konsumentowi, nie posiada właściwości podanych w punkcie 6.2 niniejszych WH, wtedy konsumentowi przysługuje prawo do żądania i otrzymania nowego towaru, który nie zawiera wad, pod warunkiem że takie rozwiązanie nie jest ze względu na charakter wady nieproporcjonalne. Jeżeli wadliwa jest tylko część towaru, wtedy konsument może żądać wymiany tylko danej części; jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, wtedy przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli ze względu na charakter towaru takie rozwiązanie jest nieproporcjonalne, w szczególności gdy wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, wtedy konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Prawo do otrzymania nowego towaru lub wymiany jego części przysługuje konsumentowi również w stosunku do wady nadającej się do usunięcia, jeżeli kupujący nie może towar prawidłowo używać w wyniku powtarzającego się występowania wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy.

 

6.4.      Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do otrzymania nowego towaru niewykazującego wad, z prawa do wymiany jego części lub prawa do naprawy towaru, wtedy może żądać odpowiedniej zniżki z ceny towaru. Konsumentowi przysługuje prawo do odpowiedniej zniżki także w wypadku, gdy sprzedający nie jest zdolny dostarczyć mu nowy towar niewykazujący wad, wymienić jego część lub wykonać naprawę towaru. Konsumentowi przysługuje prawo do odpowiedniej zniżki również w przypadku, gdy sprzedający nie naprawi towar w odpowiednim czasie lub jeżeli wykonanie takiej naprawy by dla konsumenta oznaczało istotnie komplikacje.

 

6.5.      Prawo wynikające ze świadczenia zawierającego wady nie przysługuje konsumentowi, jeżeli konsument przed odbiorem towaru wiedział, że rzecz zawiera wadę, lub jeżeli wada została spowodowana przez konsumenta.

 

6.6.      Konsument jest upoważniony do realizacji prawa z tytułu wad w stosunku do artykułów konsumpcyjnych w okresie dwudziestu czterech miesięcy od chwili ich odbioru. Jeżeli wada pojawi się w przeciągu sześciu miesięcy od chwili odbioru, wtedy uważa się, że towar zawierał wadę już w chwili jego odbioru.

 

6.7.      Pozostałe prawa i obowiązki stron związanie z odpowiedzialnością sprzedającego z tytułu wad, w tym odpowiedzialnością za wady wobec kupującego niebędącego konsumentem, określone zostały w Regulaminie Reklamacji, który stanowi integralną część niniejszych WH.

 

 

VII.        Odstąpienie od umowy

A) Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 

7.1.      Jeżeli umowa została zawarta na odległość, wtedy konsumentowi przysługuje prawo zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 kodeksu obywatelskiego, na odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru. Jeżeli przedmiot umowy kupna zawiera kilka rodzajów towarów lub kilka części, wtedy termin ten rozpoczyna swój bieg w dniu odebrania ostatniej dostawy towaru. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w tym terminie bez podania powodu. W razie odstąpienie od umowy konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towaru. Konsument w takim przypadku ponosi również koszty zwrotu tego towaru sprzedającemu, jeżeli towar nie może być ze względu na swój charakter zwrócony za pośrednictwem zwykłej drogi pocztowej.

 

7.2.      Jeżeli konsument wyraża chęć zgodnie z punktem 7.1. niniejszych WH na odstąpienie od umowy w terminie 14 dni, wtedy zwróci się do sprzedającego i oznajmi mu na piśmie fakt odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy musi być zrealizowane w sposób wyraźny w stosunku do identyfikacji umowy kupna, od której odstąpienie jest wykonywane (w idealnym razie z podaniem numeru zamówienia, daty zakupu i numeru konta w celu zwrotu pieniędzy).

 

7.3.      W celu odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza, który przygotował sprzedający i który podany jest w załączniku nr 2 do niniejszych WH. Odstąpienie od umowy może konsument przesłać na adres siedziby sprzedającego, na adres jego magazynu lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego eshop@borgy.cz. Jeżeli konsument odstąpi od umowy przez wypełnienie i wysłanie wzoru formularza na stronie internetowej sprzedającego, wtedy sprzedający potwierdzi konsumentowi bez zbędnej zwłoki w formie tekstu, że dany formularz otrzymał.

 

7.4.      Jeżeli konsument odstąpi od umowy, wtedy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, prześle sprzedającemu towary, które od sprzedającego otrzymał. Koszty zwrotu towarów ponosi konsument. Postanowienia ustawy w zakresie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie oznaczają bezpłatnego wypożyczenia towaru. Konsument zwróci towar w stanie kompletnym, z kompletną dokumentacją, bez uszkodzeń, czysty, w miarę możliwości włącznie z oryginalnym opakowaniem, w stanie i wartości, w jakim towar otrzymał. Konsument w razie skorzystania z prawa do odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru musi sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wydać wszystko, co na podstawie umowy kupna uzyskał, włącznie z ewentualnymi prezentami, które zostały dostarczone wspólnie z towarem. Umowa darowizny pomiędzy sprzedawcą i konsumentem zawarta jest z warunkiem, że jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, umowa darowizny traci swoją ważność, a konsument wraz ze zwrotem towaru, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych prezentów, związanych z towarem. Jeżeli to już nie jest zasadnie możliwe (np. w międzyczasie towar lub prezent został zniszczony lub skonsumowany), wtedy konsument musi dać sprzedającemu rekompensatę pieniężną w formie równowartości rzeczy, które nie mogą już zostać zwrócone. Jeżeli zwracany towar jest uszkodzony tylko częściowo, wtedy sprzedającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania od konsumenta i zaliczenia swojego roszczenia na poczet zwracanej ceny kupna. Sprzedający w takim przypadku zobowiązany jest do udowodnienia powstałej szkody. Sprzedający w takim przypadku zwróci tylko w taki sposób obniżoną cenę kupna. Na poczet ceny kupna, która ma zostać zwrócona kupującemu, sprzedający upoważniony jest wykonać zaliczenie rzeczywiście powstałych kosztów związanych ze zwrotem towaru.

 

7.5.      Jeżeli konsument odstąpi od umowy, wtedy sprzedający bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, zwróci kupującemu wszystkie środki pieniężne włącznie z kosztami dostawy towaru, które od konsumenta na podstawie umowy kupna otrzymał, w jednakowy sposób, w jaki dane środki pieniężne otrzymał. Sprzedający zwróci konsumentowi otrzymane środki pieniężne w inny sposób tylko wtedy, gdy na to konsument wyraził zgodę i jeżeli w ten sposób nie powstaną dla niego dodatkowe koszty. Jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru oferowany przez sprzedającego, wtedy sprzedający zwróci konsumentowi koszty dostawy towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy towaru. Jeżeli konsument odstąpi od umowy kupna, wtedy sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych prędzej, niż konsument dokona zwrotu towarów lub udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.

 

7.6.       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w rozumieniu post. § 1837 kodeksu handlowego w szczególności w przypadku umów dotyczących:

·        dostawy towarów, których cena uzależniona jest od zmian na rynku finansowym następujących niezależnie od woli sprzedającego, które mogą nastąpić w trakcie trwania czasu do odstąpienia od umowy.

 

·        dostawy towarów, w stosunku do których dokonano zmian według życzenia konsumenta lub dla konsumenta,

 

·        dostawy towarów podlegających szybkiemu zepsuciu, jak również towarów, które zostały po dostarczeniu w bezpowrotny sposób wymieszane z innymi towarami,

 

·        naprawy lub utrzymania wykonanego w miejscu określonym przez konsumenta na podstawie jego prośby; to jednak nie obejmuje przypadków następującego wykonania innych niż wymaganych napraw lub dostawy innych niż wymaganych części zamiennych,

 

·        dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania, gdy ze względów higienicznych zwrot towaru jest niemożliwy,

 

·        dostawy nagrań dźwiękowych i obrazowych lub oprogramowania komputerowego, jeżeli kupujący naruszył oryginalne opakowanie,

 

·       dostawy treści cyfrowej niedostarczanej na nośniku materialnym, gdy treść została dostarczona za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i sprzedający przed zawarciem umowy konsumentowi oznajmił, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

 

B) Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę (kupującego niebędącego konsumentem)

 

7.7.       Kupujący niebędący konsumentem może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę.

 

7.8.      Sprzedający może kupującemu umożliwić odstąpienie od umowy w zależności od stanu zwracanego towaru, upłynięcia gwarancji i aktualnej wartości zwracanego towaru. Sprzedający zawsze przeprowadzi ocenę stanu towaru. Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia kupującemu ewentualnych dodatkowych powstałych kosztów.

 

 

VIII.      Bezpieczeństwo i ochrona informacji

 

8.1.     Sprzedający oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przekazał mu kupujący, uważa za informacje poufne, które będą użyte tylko w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy sprzedającym i kupującym. Dane informacje poufne nie zostaną w żaden sposób upublicznione, przekazane osobie trzeciej, itp., z wyjątkiem sytuacji związanych z dystrybucją lub realizacją płatności zamówionego towaru (czyli w szczególności imię i nazwisko kupującego, kontakt telefoniczny i adres dostawy).

 

8.2.     Dane osobowe, które kupujący przekazał sprzedającemu w celu realizacji zamówienia, są gromadzone, przetwarzanie i przechowywane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Republice Czeskiej, w szczególności zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych o osobowych i zmianie niektórych ustaw, ze zmianami.

 

8.3.      Kupujący wysyłając zamówienie sprzedawcy udziela sprzedawcy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie takich danych osobowych w bazie danych sprzedawcy w celu realizacji zawartej umowy kupna, aż do chwili pisemnego odmówienia zgody na takie przetwarzanie. Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do własnych danych osobowych i prawo do wykonania ich korekty, włącznie z pozostałymi prawami określonymi przez prawo w stosunku do takich danych.

 

8.4.      Sprzedający zarchiwizuje zawartą umowę w celu jej pomyślnej realizacji, umowa nie jest dostępna dla trzecich niezainteresowanych stron.

 

 

IX.          Czas pracy

 

9.1.       OCzas pracy magazynu sprzedającego na adresie: BORGY CZ, Zápy 4, 250 01 Zápy:

 

poniedziałek - czwartek: od godz. 9:00 do godz. 16:30

piątek:                          od godz. 9:00 do godz. 15:00

 

W trakcie sobót, niedziel i świąt (ewentualnie, jeżeli święto państwowe jest w dniu roboczym) magazyn sprzedającego jest nieczynny.

 

9.2.       Za pośrednictwem sklepu elektronicznego w domenie internetowej: www.borgy.cz możliwe jest składanie zamówień przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Zamówień przeznaczone do ekspedycji w następnym dniu roboczym dla Rep. Czeskiej przyjmowane są do godz. 12:00, pod warunkiem, że zamawiany towar dostępny jest w magazynie.

 

 

X.         Warunki gwarancji

 

10.1.     Warunki gwarancji towaru określone są w Regulaminie Reklamacji sprzedającego i przepisach prawa obowiązujących w Republice Czeskiej. Funkcję karty gwarancji pełni zwykle dowód zakupu.

 

10.2.     Regulamin Reklamacji, który podany jest w załączniku nr 1, stanowi integralną część niniejszych WH.

 

 

XI.          Postanowienia wspólne i końcowe

 

11.1.       Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy są widoczne z niniejszych WG, gdzie został dany proces w zrozumiały sposób opisany. Kupujący może, przed właściwym wysłaniem zamówienia, zamówienie sprawdzić i ewentualnie dokonać jego poprawek. Niniejsze WH są do dyspozycji na stronie internetowej sklepu internetowego w domenie internetowej www.borgy.cz co umożliwia ich archiwizację i reprodukcję przez kupującego.

 

11.2.       Koszty środków telekomunikacji na odległość (telefon, Internet itd.) użytych w celu złożenia zamówienia, względnie zawarcia umowy, są w zwykłej wysokości, w zależności od taryfy usług telekomunikacji kupującego. Powyższe koszty ponosi wyłącznie kupujący.

 

11.3.       Umowa kupna zawarta jest w języku czeskim. Jeżeli na potrzeby kupującego powstanie tłumaczenie treści umowy na inny język, wtedy obowiązuje, że w razie sporu dotyczącego interpretacji terminów decydujące znaczenie ma interpretacja umowy w języku czeskim.

 

11.4.       Indywidualna umowa kupna zawarta z kupującym ma pierwszeństwo przed niniejszymi WH.

 

11.5.       Zamówienie konsumenta po jego potwierdzeniu, które oznacza zawartą umowę kupna pomiędzy konsumentem i sprzedającym, jest zarchiwizowane w celu realizacji i dalszej ewidencji i jego stan jest dostępny dla konsumenta. Sprzedający bezpośrednio po zawarciu umowy prześle konsumentowi na jego adres e-mailowy jeden egzemplarz umowy.

 

11.6.       Kupujący jest świadomy faktu, że zakup towaru z oferty handlowej sprzedającego nie oznacza w stosunku do kupującego powstanie żadne prawa do używania znaków zarejestrowanych, nazw handlowych, log firmowych lub patentów sprzedającego lub innych firm, jeżeli w konkretnym przypadku na podstawie samodzielnej umowy nie zostanie uzgodnione inaczej.

 

11.7.       Stosunek prawny powstały na podstawie umowy i wszelkie spory pomiędzy stronami umowy wynikające z umowy lub powstałe w związku z umową, strony umowy zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności w sposób polubowny. Jeżeli nie uda się osiągnąć polubownego rozwiązania w terminie jednego miesiąca od dnia, gdy jedna z stron oznajmiła swoje przekonanie o istnieniu sporu lub swój wniosek na jego rozwiązanie, wtedy spór będzie rozstrzygany wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Czeskiej przez sąd ogólny.

 

11.8.     Jeżeli nie uda się znaleźć polubownego rozwiązania, wtedy ewentualne spory pomiędzy sprzedającym i kupującym będącym konsumentem mogą zostać rozstrzygane również drogą pozasądową. Kupujący może w takim przypadku zwrócić się do podmiotu odpowiedniego do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa, Inspekcja Centralna - dział ADR (czes. Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR), Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów i powyższej organizacji podane są na jego adresie internetowym http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ lub https://adr.coi.cz/cs.

 

11.9.       Integralną część niniejszych WH stanowią załączniki:

 

            Załącznik nr 1 – Regulamin Reklamacji

            Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia konsumenta od umowy

 

11.10.       Niniejsze WH wchodzą w życie od 14. 9. 2016 i poprzednie ustalenia i konwenanse zostają przez niniejsze WH anulowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych WH bez uprzedzenia.

 

 

W imieniu spółki BORGY CZ, a.s. zatwierdził David Voborník. Warunki Handlowe zostały sporządzone zgodnie z ustawą nr 89/2012 Dz. U., kodeksem handlowym, i ustawą nr 634/1992, o ochronie konsumenta, ze zmianami.

 

 
 

 

 

Porównać - 0 szt.

 

 

 

 

  Kod Nazwa produktu Wasza cena    

 
 
 


 
 
 

 

Ostatnio odwiedzili

 


 

 

 
    Kod Nazwa produktu Wasza cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 


PhilipsDVT_1

Remington

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


Koszyk
0 pozycji
0

 

 

  
 
 


 


 

 

 

 
 
 
 

Do funkcjonowania naszej strony eshop.borgy.pl używamy tzw. plików cookies. Pliki te służą do celów analitycznych/badawczych oraz do dostosowania zawartości strony dla każdego użytkownika indywidualnie aby zmaksymalizować Państwa zadowolenie. Korzystając z tej strony akceptujesz wykorzystywanie plików cookies.